Wedstrijdregelement van de SV Mook

 

Algemeen

De leiding van de competitie berust bij de competitieleider. Hij beslist in geschillen en alle onvoorziene gevallen. Bij afwezigheid van de competitieleider wordt zijn taak waargenomen door een bestuurslid.

Tegen een beslissing van de competitieleider kan binnen 14 dagen een schriftelijk protest ingediend worden bij het bestuur van SV Mook.

 

Spelregels

Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereld Schaakbond (F.I.D.E.) in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de K.N.S.B., voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.

 

  1. Er wordt gespeeld met een speeltempo dat gelijk is aan het speeltempo in de OSBO-competitie, 1e t/m 4e klasse. Het is mogelijk om partijen met een verkort speeltempo te spelen als daar een gerede aanleiding voor is. De competitieleider neemt bij een verzoek een beslissing over het speeltempo. Voor jeugdspelers en spelers die liever kortere partijen spelen bestaat de mogelijkheid om partijen van een uur bedenktijd per persoon te spelen.
  2. De partijen beginnen om 20.00 uur en de competitieleider heeft het recht om de klokken in werking te stellen. Een speler die om 21.00 uur nog niet in de speelzaal is verschenen, heeft zijn partij verloren (nul punten).

 

3.     Artikel 11.3.b (mobiele telefonie) uit het FIDE-reglement is niet van kracht.

4.     Artikel 7.5.b (2e onreglementaire zet) uit het FIDE-reglement is niet van kracht.

 

De interne competitie

Bij aanvang van het seizoen zijn de leden volgens de eindstanden van de laatste periode van het voorafgaande seizoen in de A- en B-poule geplaatst. Spelers die zich gedurende de competitie aanmelden worden door de competitieleider ingedeeld in de A- of B-poule afhankelijk van de speelsterkte.

De competitie is verdeeld in vier perioden van 6 ronden.

De indeling gebeurt vanaf de tweede ronde volgens Zwitsers op rating. De indeling van de eerste ronde wordt willekeurig bepaald. In een periode speelt men hoogstens eenmaal tegen dezelfde speler. Gedurende de competitie heeft een speler hooguit twee keer dezelfde kleur tegen een speler.

 

Puntentelling en afmeldingen

Er is een normale puntentelling, d.w.z. winst 1 punt, remise 1/2 punt en bij verlies geen punt. Afmeldingen krijgen een 1/2 punt met een maximum van 1/2 punt per periode. De speler die de vrije ronde heeft, krijgt daarvoor 1 punt. De punten die behaald zijn uit niet gespeelde partijen behoudt een speler in de eindstand.

 

Wanneer een speler verhinderd is een speelavond bij te wonen, dan geeft hij hiervan voor donderdagavond 19.00 uur bericht aan de competitieleider.

Wanneer een speler tweemaal in het seizoen zich niet heeft afgemeld bij de competitieleider dan gaat deze er van uit dat de speler in het vervolg niet meer komt. Wil de speler toch een partij spelen dan zal de speler contact moeten opnemen met de competitieleider. Bij het wegblijven zonder kennisgeving heeft men de vastgestelde wedstrijd verloren (behoudens gebleken overmacht).

 

Bij het samenstelling van het wedstrijdschema voor een schaakavond probeert de competitieleider de spelers die in de A-poule zijn ingedeeld zo veel mogelijk onderling te laten spelen. Hetzelfde geldt voor de spelers van de B-poule. Er kunnen zich 4 situaties voordoen.

  1. In beide poules zijn een even aantal spelers;
  2. In beide poules zijn een oneven aantal spelers. In dat geval speelt er minstens één speler uit de A-poule tegen een speler uit de B-poule.
  3. In de A-poule is het even en in de B-poule is het oneven. In dat geval krijgt een speler uit de B-poule een vrije ronde.
  4. In de B-poule is het even en in de A-poule is het oneven. In dat geval krijgt een speler uit de A-poule een vrije ronde.

 

De eerst vier ronden van elke periode wordt geloot wie er in aanmerking komt voor de vrije ronde. De laatste twee ronden wordt getracht de spelers die de punten hard nodig hebben in de strijd om promotie of degradatie geen vrije ronde te geven. Een speler kan slechts eenmaal per seizoen een vrije ronde krijgen.

De uitslagen van de partijen moeten steeds zo spoedig mogelijk aan de competitieleider worden gemeld. Dit met het oog op het vaststellen van de ranglijst.

 

Vijftig procent regeling

Een speler die voor de tweede ronde van een periode aangeeft die betreffende periode niet te zullen spelen, kan zonder gevolgen de periode daarop weer in dezelfde poule uitkomen waarin hij tijdens zijn afwezigheid zou uitkomen.

Een speler die uiterlijk voor aanvang van de tweede ronde van een periode heeft gemeld dat hij maximaal 3 partijen kan spelen, behoudt het recht om de periode daaropvolgend in dezelfde poule uit te komen mits:

-       De speler 1 punt scoort uit maximaal 2 partijen of

-       De speler 1½ punt behaalt uit maximaal 3 partijen.

Partijen met een reglementaire uitslag tellen mee.

Per seizoen kan eenmaal van de regeling gebruik gemaakt worden.

 

Eindstand na een periode

Na elke periode volgt er promotie en degradatie. Er degraderen twee spelers uit de A-poule en vanuit de B-poule promoveren twee spelers. Wanneer de competitieleider van deze regel afwijkt, maakt hij dit voor de tweede ronde van de periode bekend.

De eindrangschikking van een periode wordt bepaald door het aantal behaalde matchpunten. Wordt een plaats in een periode door meerdere spelers gedeeld, dan wordt hun volgorde bepaald door de volgende criteria in deze volgorde: (Na een beslissing wordt de volgorde opnieuw gehanteerd. Dit is alleen van belang bij meer dan 2 spelers)

1.   De onderlinge resultaten van de gelijk eindigende spelers, voor zover de eventueel gespeelde partijen een beslissing toelaten.

2.   De behaalde matchpunten zonder het halve punt dat gegeven wordt bij verhindering.

3.   De procentuele score berekend over de gespeelde wedstrijden.

4.   Gemiddelde rating van de tegenstanders.

5.   Loting.

 

De eindrangschikking

Voor de vaststelling van de eindrangschikking van de interne competitie wordt de volgende procedure gevolgd:

1. verdeling van de deelnemers in 4 groepen in afnemende volgorde:

a. deelnemers met drie of vier A-scores

b. deelnemers met twee A-scores

c. deelnemers met één A-score

d. deelnemers zonder een A-score

Binnen elke groep wordt de volgorde bepaald door de som van de drie beste periodes met dien verstande dat een A-score altijd beter is dan een B-score.

 

Bij een gelijk resultaat in de eindrangschikking van twee of meer deelnemers wordt de onderlinge volgorde bepaald door onderstaande in de gegeven volgorde toe te passen:

  1. De onderlinge resultaten van de gelijk eindigende spelers voor zover de eventueel gespeelde wedstrijden een beslissing toelaten.
  2. De procentuele score (berekend over de gespeelde wedstrijden).
  3. Gemiddelde rating (bij aanvang van de periodes) van de tegenstanders.
  4. Loting

 

Als evenwel in de eindrangschikking twee of meerdere spelers met een gelijk aantal punten bovenaan eindigen dan wordt altijd eerst een barrage gespeeld.

Indien het twee spelers betreft spelen zij 2 partijen met 1.45 uur p.p.p.p.

Zijn er meer dan 2 spelers dan bestaat de barrage uit rapidpartijen die op één avond worden  gespeeld.

Het resultaat van de barrage bepaalt de onderlinge volgorde tussen de deelnemers, met die verstande dat bij gelijk eindigen van twee of meer deelnemers in de barrage de onderling volgorde in de eindrangschikking geldt.

 

Prijzen

De winnaar van de interne competitie ontvangt de wisselbeker en een blijvende herinnering. Ook de nummers twee en drie ontvangen een blijvende herinnering. De wisselbeker komt in het bezit van die speler die drie maal achtereen clubkampioen wordt of van die speler wiens naam vijf maal voorkomt op die wisselbeker.

 

De speler die aan het eind van het seizoen het meest is gestegen in ratingpunten van augustus (bij aanvang van het seizoen) tot augustus daaropvolgend, ontvangt de klimopprijs. Bij gelijk eindigen gaat de prijs naar de laagste ratinghouder.

De speler die in de OSBO-competitie (geen rapid of OSBOcup) ten minste de helft plus 1 van de wedstrijden heeft meegespeeld en daarbij het hoogste percentage punten heeft behaald voor de SV Mook ontvangt de clubfighterprijs. Bij gelijk eindigen beslist het hoogst aantal behaalde punten. Indien dit ook gelijk is beslist het lot

 
Huisregels

Het analyseren van de partijen vindt buiten het speellokaal plaats, tenzij het analyseren in het clublokaal in stilte plaats vindt. Indien een partij nog gaande is, dient men zich van commentaar te onthouden over deze partij.

 

In gevallen waarin niet is voorzien, beslist de competitieleider in overleg met de overige bestuursleden.

 

 

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de S.V. Mook, september 2017